ABCD bygg

RING OSS  

031-870150  

MAILA OSS 

info@abcdbygg.se  

BESÖK OSS  

Göteborgsvägen 30 

433 60 Sävedalen

Hem

KVALITÉ, MILJÖ & ARBETSMILJÖ

Vi är stolta över de system och metoder vi har för att skapa en god arbetsmiljö och leverera byggprojekt med bra kvalité och minimal miljöpåverkan. 

ABCD bygg är ISO certifierade och vårt Ledningssystem som omfattar, 

”Projektering och utförande av entreprenader inom bygg- och anläggningsverksamhet”

uppfyller kraven enligt ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001

Ledningssystemet är intrigerat med projekthanteringssystemet SiteCon, ett kalkyl och planeringsprogram, samt med ekonomisystemet Hogia. 

Samtliga avslutade och pågående projekt finns dokumenterade i vår databas, vilken är åtkomlig för våra arbetsledare oavsett var de befinner sig. Dokumentation sker löpande. 

Förändringar och problem i projekten redovisas separat vilket innebär att det på ett enkelt sätt går att följa flödet av beslut, direktiv, ekonomi, liksom att ha kontroll över vidtagna och kommande åtgärder för bästa möjliga kvalité, miljö och arbetsmiljö. 

Dessutom ger dokumentationssystemet oss både möjlighet att följa upp kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbetet i respektive projekt och möjlighet att dra lärdom av utförda projekt i syfte att höja kvaliteten i framtida projekt.

Vi levererar byggprojekt med kvalité.

ARBETSMILJÖPOLICY

”ABCD byggs arbetsplatser skall vara en säker och bra arbetsplats att vara på”

Detta gör vi genom att:

följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.

arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning.

vi har välskötta och städade arbetsplatser

vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.

vi upprättar riskanalyser och arbetsberedningar så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.

sätta mål och utarbeta handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.

arbeta för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

vi samråder med varandra inom företaget och med våra övriga intressenter.

KVALITETSPOLICY

”ABCD bygg skall leverera minst den kvalité som affärsrelation har beställt eller förväntar sig”

Detta gör vi genom att:

följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet.

tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt.

uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa.

våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.

sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

medarbetare ges det ansvar med tillhörande befogenheter så att ett naturligt engagemang och

ärlighet infinner sig när man arbetar för ABCD bygg.

om kompetens saknas finns två vägar -utbildning av egna resurser, eller -inhyrning/inköp av kompetens.

MILJÖPOLICY


”ABCD byggs grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa miljöpåverkan utifrån våra ekonomiska förutsättningar. 

Vår målsättning är att utföra våra bygguppdrag med minimal miljöpåverkan”

Detta gör vi genom att:

följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss

använda oss av de nätbaserade produktguider som finns tex Basta, BVB, Sunda Hus mm

hålla hög kompetens inom miljöområdet och förlöpande utbilda medarbetarna

optimera vår resursförbrukning

arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet

använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt

© ABCD bygg 2023

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se vår policy.

OK